skip to content

Info@vibrantledlights.be  | +32 52 5O 96 25

✅ Gratis verzending vanaf € 150    ✅ Gratis afhalen in Londerzeel   ✅ Offerte op maat 

Info@vibrantledlights.be  | +32 52 5O 96 25

✅ Gratis verzending vanaf € 150    ✅ Gratis afhalen in Londerzeel   ✅ Offerte op maat 

Info@vibrantledlights.be  | +32 52 5O 96 25

✅ Gratis verzending vanaf € 150    ✅ Gratis afhalen in Londerzeel   ✅ Offerte op maat 

Algemene voorwaarden

Art.1 – Identiteit van de ondernemer

VIBRANT, Sint Jozefstraat 39, 1840 Londerzeel

Wettelijke vertegenwoordiger: Danai Wouters

 

Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 17:00 uur

Art.2 – Toepasselijkheid

 • Door het overmaken van een bestelling of door het tekenen van de offerte bevestigt en aanvaardt de koper onze algemene voorwaarden als enig geldende in al zijn transacties met onze vennootschap.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VIBRANT en op alle met VIBRANT aangegane overeenkomsten tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarde, aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat deze overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Naast deze algemene voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarde, van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 • Wij, VIBRANT behouden ons het recht om deze voorwaarden eenzijdig en op eender welk tijdstip te wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden daarom aan deze algemene voorwaarden regelmatige te raadplegen zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.
 • Alleen de algemene voorwaarden van VIBRANT zijn van toepassing op de overeenkomst en niet die van de consument.

Art.3 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Art.4 – Prijsbepaling

Onze prijzen zijn inclusief BTW en blijven geldig tot de uitgifte van de volgende aanbieding. De genoemde prijzen zijn naar beste weten. Mocht ons aanbod desondanks toch een duidelijke fout, bv. vergissing, schrijf- of rekenfout bevatten, behouden we ons het recht voor, de correcte prijs te berekenen. In het geval dat u het daarmee niet eens bent, garanderen wij u natuurlijk een onmiddellijk herroepingsrecht.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Art.5 – De overeenkomst

Door het tekenen van de leverbon of het digitaal zetten van een handtekening via de transporteur verklaar de koper uitdrukkelijk de goederen in goede staat ontvangen te hebben. VLL behoudt zich het recht voor om deelleveringen uit te voeren. Alle leveringstermijnen zijn steeds indicatief en bij benadering opgegeven. Niet tijdige levering geeft de koper niet het recht schade te verhalen of de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer lang elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Art.6 – Levering & overmacht

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
  ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • In geval van overmacht of laattijdige levering kan de klant geen aanspraak kan maken op schadevergoedingen. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument  geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen.

Art.7 – Eigendomsvoorbehoud

De koper verklaart uitdrukkelijk dat de geleverde goederen eigendom blijven van de BVBA VIBRANT Group bv zolang deze niet betaald zijn. De koper is verantwoordelijk voor de goede bewaring van de goederen en hij draag het volledig risico van de zaak, zelfs bij het tenietgaan van het voorwerp door toeval of overmacht.

Art.8 – Garantie

VLL garandeert dat de geleverd goederen correct werden geproduceerd, met als voorwaarde dat de aansprakelijkheid enkele de verplichting tot vervanging omvat zonder kosten voor de koper van de goederen waarvan VLL erkent dat ze foutief werden geproduceerd, dit alles exclusief enige andere mogelijkheid tot vergoeding en op voorwaarde dat de koper aan al zijn verplichtingen tegenover VLL heeft voldaan en VLL binnen de 8 dagen na het defect zich heeft voorgedaan, hiervan op hoogte werd gesteld.

De koper erkent dat deze garantie geldt voor de opgegeven garantieperiode zoals bij elk product in de cataloog vermeld. De verkoper is overeenkomstig deze garantie niet aansprakelijk indien zich een defect voordoet als gevolg van opzettelijke beschadiging door nalatigheid vanwege de koper of als gevolg van schade te wijten aan ongepast gebruik.

Om de garantie te kunnen genieten moet de koper eventuele defecten binnen de hierboven vastgestelde termijn aan de koper meedelen, daarbij dient hij de aard van het defect te vermelden, alsook alle verdere informatie. 

Art.9 – Recht van herroeping

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u ons,

VIBRANT Group BV 

VIBRANT, Sint Jozefstraat 39, 1840 Londerzeel

Wettelijke vertegenwoordiger: Danai Wouters

Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 17:00 uur,

een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, een fax of een e-mail) over uw beslissing, deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde formulier gebruiken, hetgeen echter niet voorgeschreven is. Op aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

Gevolgen van herroeping:

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen, die van u ontvangen hebben, met inbegrip van de afleverkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan zijn als u voor een andere, dan de door ons aangeboden goedkope standaardaflevering, gekozen hebt), onmiddellijk en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag dat uw mededeling van herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is afgesproken; er worden u in geen geval kosten in rekening gebracht in verband met deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen retour ontvangen hebben. U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 30 dagen na de dag dat u ons in kennis heeft gesteld van deze herroeping, aan ons,

VIBRANT Group BV
Sint Jozefstraat 39
1840 Londerzeel 
België

Terugsturen of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 30 dagen verstuurd. U hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering, als deze waardevermindering, na controle van de aard, eigenschappen en functioneren van de goederen, veroorzaakt blijkt te zijn door een niet correcte omgang met de goederen. 

Art.10 – Klachten, bevoegdheids- en rechtskeuzebedingen

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Art.11 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 

Voor alle geschillen is de rechtbank van het rechtsgebied Halle-Vilvoorde bevoegd. 

Art.12 – Betalingstermijnen & – modaliteiten

Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 30 dagen na factuurdatum en op de door VIBRANT in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

 • De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de consument derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
 • Bij wanbetaling door nalatigheid of slechte wil wordt na ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 7% met een minimum van 124 EUR (voor armaturen) en een maximum van 1859.00 EUR, ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek blijft ten gunste van de schuldenaar van toepassing. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit deze Overeenkomst uit te voeren, zal de verkoop van de goederen van rechtsweg en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn.

Art.13 – Geheimhouding en intellectuele rechten

Goederen en vertrouwde informatie van VIBRANT LED Lights mogen niet gedeeld worden met derden. Ook is het herverdelen of doorkopen van deze goederen verboden. 

Art.14 Privacy regel & wetgeving

In de gevallen waar VIBRANT je persoonsgegevens vraagt, worden die gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AGV)

 

Formulier om een contract te ontbinden:

Download hier het formulier en stuur het ons gescand digitaal of per post toe. 

Per post: 

VIBRANT Group BV 
Sint Jozefstraat 39
1840 Londerzeel
België

Per mail:

info@vibrantledlights.be